Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych Interdate S.A.
 

(12.03.2019)

 

Ochrona danych osobowych jest ważnym zagadnieniem dla Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luksemburg Luksemburg (dalej zwaną „Interdate S.A. lub my“). Dlatego przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odbywa się wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych osobowych, z wyjątkiem przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej / tej strony.

 

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób fizycznych (dalej zwanych „osobami zainteresowanymi“).

 

Cel przetwarzania danych

Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

– Odpowiadając Państwu w przypadku kontaktu z nami

O ile chcemy wykorzystywać i rejestrować  dane w celu, który wymaga Państwa zgody ze względu na przepisy ustawowe, wyrazimi wyraźną prośbę o to.

 

Przekazywanie danych

Wszystkie dane, które nam Pan/i przekazał/a, są traktowane poufnie. Pana/i dane osobowe nie zostaną również sprzedane osobom trzecim.

 

Zasadniczo Pana/i dane osobowe nie są udostępniane do przetwarzania stronom trzecim, chyba że wyraził/a Pan/i na to zgodę lub nasz portal jest upoważniony i/lub zobowiązany prawnie do ich przekazania.

 

Przekazujemy dane osobowe sądom, urzędom podatkowym, organom władzy, o ile jest to prawnie dozwolone lub wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem, aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych. Podejmujemy wszelkie środki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i właściwych gwarancji służących ochronie Pana/i danych osobowych.

 

Przekazujemy Pana/i dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania usługi, w celach wymienionych powyżej, następującym przedsiębiorstwom lub kategoriom przedsiębiorstw:

 

– insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Monachium, Niemcy. Jest to nasz partner, odpowiedzialny za utrzymanie naszej platformy, rozwój oprogramowania

– Dostawca usług IT do przechowywania danych w EU.

 

Przekazanie danych odbiorcom spoza Unii Europejskiej następuje jedynie wówczas, kiedy wymaga tego ustalenie celu, oraz wyłącznie na podstawie klauzul umownych Unii Europejskiej, lub jeśli przedsiębiorstwo zostało certyfikowane w USA zgodnie z Tarczą Prywatności EU/US (https://www.privacyshield.gov). Daje to gwarancje, że Pana/i dane osobowe, również w USA, będą przetwarzane w sposób zgodny z zaleceniami przetwarzania danych osobowych (Decyzja w sprawie adekwatności Komisji Unii Europejskiej z dnia 12.07.2016, Az. C(2016) 4176 final, ABl L 207/1 z 01.8.2016).

 

Okres przechowywania danych

Jeśli podczas rejestracji (np. w ramach wyrażenia zgody) nie zostanie podany termin przechowywania danych, dane osobowe zostaną skasowane w momencie, kiedy przechowywanie danych nie będzie już konieczne do realizacji celu związanego z przechowywaniem danych, chyba że przeciwko temu przemawiają względy o naturze prawnej (np. obowiązek przechowywania wynikający ze zobowiązań handlowych lub podatkowych).

 

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Pana/i danych przechowywanych i przetwarzanych w naszej firmie przed manipulacją, utratą poufności, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

 

Środki zabezpieczające naszego przedsiębiorstwa są na bieżąco ulepszane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w zakresie rozwoju zabezpieczeń.

 

Prawa zainteresowanych: prawo do informacji, poprawiania, kasowania lub ograniczania Pana/i danych osobowych, prawo odwołania, jak również prawo przenoszenia danych.

Na życzenie poinformujemy Pana/ią zgodnie z panującym prawem, czy i które dane osobowe przechowujemy w naszym przedsiębiorstwie. Jeśli pomimo starań naszego przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i poprawności danych, mimo to przechowywane są błędne informacje i Pan/i jako użytkownik nie jest w stanie ich poprawić, na Pana/i życzenie zostaną one zmienione.

 

Ma Pan/i również prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Ponadto ma Pan/i prawo oczekiwać otrzymania danych, które udostępnił/a Pan/i naszemu przedsiębiorstwu, w uporządkowanym czytelnym formacie maszynowym.. Może Pan/i też odmówić przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo.

 

Dalej jest Pan/i uprawniony do żądania usunięcia Pana/i danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązkiem prawnym do przechowywania danych w określonym czasie. Usuniemy te dane, jeśli nie są one już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane i przetwarzane, lub jeśli odwoła Pan/i udzieloną wcześniej zgodę i nie istnieje żadna podstawa prawna do dalszego przetwarzania Pana/i danych. Ponadto dane usuniemy, jeśli ich przetwarzanie z nieznanych nam przyczyn było bezprawne, lub jeśli wniósł/a Pan/i sprzeciw, przeciwko ich przetwarzaniu i nie istnieją żadne uzasadnione priorytetowe interesy do ich dalszego przetwarzania. Usunięcie danych nastąpi również w przypadku, kiedy zostaniemy do tego prawnie zobowiązani. Nasze przedsiębiorstwo stosuje środki techniczne w celu informowania wszystkich odbiorców Pana/i danych, o Pana/i życzeniach usunięcia lub zmiany danych. Dotyczy to jedynie przypadku, w którym ujawniliśmy lub upubliczniliśmy te dane. Usuwane są wszystkie linki, kopie i repliki Pana/i danych osobowych.

 

Ma Pan/i prawo w każdej chwili odwołać udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ze skutkiem w przyszłości. Odwołanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych w przeszłości było niezgodne z prawem.

 

Przekazanie danych osobowych naszemu przedsiębiorstwu następuje dobrowolnie. Dane te są jednak niezbędne w celu zawarcia umowy lub odpowiedzi na Pana/i zapytania. Jeśli nie chce Pan/i udostępnić swoich danych, umowa z Panem/ią nie może zostać zawarta, nie możemy też odpowiedzieć na Pana/i zapytania. Udostępnienie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w naszej firmie:

 

[email protected] lub drogą pocztową

 

Interdate S.A.
Inspektor Ochrony Danych
13 rue du Commerce
L-1351 Luksemburg
Luksemburg

 

Ma Pan/i również prawo, złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo w Inspektoracie Ochrony Danych.

 

Inspektorat Ochrony Danych właściwy dla naszego przedsiębiorstwa to:

 

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

Tél.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

 

Jako osoba zainteresowana ma Pan/i również możliwość zwrócenia się do Inspektoratu Ochrony danych w Pana/i kraju: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Protokołowane dane

Kiedy wejdzie Pan/i na stronę naszego przedsiębiorstwa, Pana/i przeglądarka, z przyczyn technicznych, automatycznie przekaże następujące dane (zwane dalej „danymi protokołowanymi“) do serwera naszego przedsiębiorstwa, które zbieramy w plikach logowania:

 

– data i godzina dostępu, URL strony przekierowującej, pobrany plik danych, przekazana ilość danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny Pana/i dostawcy Internetu

 

Chodzi tu o informacje, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej. Te informacje są konieczne ze względów technicznych, żeby poprawnie wyświetlić interesujące Pana/ią informacje ze strony internetowej i są wymagane w przypadku korzystania ze strony. Protokołowane dane są używane wyłącznie do celów statystycznych, żeby zoptymalizować naszą stronę oraz stojące za nią rozwiązania techniczne i są na koniec usuwane.

 

Protokołowane dane są zapisywane bez powiązania z innymi danymi, zbieranymi w ramach korzystania z usług przez nasze przedsiębiorstwo.

 

Analizy oparte na trakingu aktywności użytkowników oraz narzędzia remarketingu

W celu stałej poprawy jakości naszych usług, korzystamy z tzw. technologii trakujących aktywność użytkowników w Internecie.

 

Google Analytics:

Korzystamy również z Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, usługi analizowania reklam należącej do Google Ireland Limited (dalej zwaną „Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“ (ciasteczek), to jest plików tekstowych, zapisywanych na komputerze Klienta, umożliwiających analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania ze strony zbierane przez “cookies” (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Google używa tych informacji, aby przeanalizować korzystanie ze strony internetowej przez Klienta, zestawić aktywność użytkowników strony dla jej operatora, oraz by świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Google przekazuje te informacje również stronie trzeciej, jeśli jest to wymagane przepisami prawa, lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Klienta z innymi danymi z Google. Klient ma prawo do zablokowania instalacji cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; jednakże Klient powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji strony internetowej. Korzystając z naszej strony, Klient zgadza się na przetwarzanie danych zebranych przez Google w celu i w sposób wcześniej określony. Bliższe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych znajdzie Pan/i na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Analizując użytkowników wykorzystujemy Universal Analytics. Pozwala to na uzyskanie informacji na temat wykorzystywania naszych ofert na różnych urządzeniach (“użytkowanie wieloplatformowe”). Korzystamy z ID użytkownika pod pseudonimem wykorzystując technologię cookie, która nie zawiera żadnych danych personalnych i nie przesyła danych do Google’a. W każdej chwili możesz zrezygnować z procesu gromadzenia i przechowywania danych za pomocą wtyczki przeglądarki Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Musisz dokonać rezygnacji na wszystkich używanych urządzeniach, na przykład na przeglądarce z której korzystasz na telefonie. Aby uzyskać więcej informacji na temat Universal Analytics, odwiedź tę stronę: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?

 

Następujące funkcje reklamowe Google Analytics są włączone:

 

 

Te funkcje reklamowe umożliwiają Google Analytics zbieranie danych o Twoim ruchu za pomocą plików cookie reklam Google (więcej informacji na https://www.google.com/policies/technologies/types/) oraz identyfikatorów, oprócz danych zebranych za pomocą standardowej implementacji Google Analytics.

 

Google AdWords (remarketing)

Używamy ponadto funkcji remarketingu w ramach usługi Google AdWords. Google AdWords jest internetowym programem reklamowym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony odwiedzającym inne strony w ramach sieci Google Display (Google, tzw. Reklamy Google lub inne strony) reklamy dopasowane do ich zainteresowań. W tym celu analizowane są interakcje użytkownika na naszych stronach, np. to, jakimi ofertami interesował się użytkownik, aby również podczas jego wizyt na innych stronach wyświetlać interesujące go reklamy. Aby to osiągnąć Google zapisuje pewna liczbę w przeglądarkach użytkowników odwiedzających określone usługi Google lub strony w sieci Google Display. Poprzez te liczbę nazywaną “cookie” określa się odwiedziny tych użytkowników na stronach i serwisach. Liczba ta służy jako jednoznaczny identyfikator przeglądarki na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Informacje na temat korzystania z naszej strony (łącznie z Pana/i adresem IP) zbierane przez cookie są z reguły przesyłane na serwer i tam zapisywane. Zwracamy uwagę na to, że na tej stronie narzędzie Google AdWords (remarketing) zostało rozszerzone o kod “gat._anonymizeIp();”, co gwarantuje anonimowe zapisywanie adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Pana/i adres IP jest przechowywany przez Google w skróconej formie, co gwarantuje jego anonimizację i nie pozwala na określenie Pana/i tożsamości. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, Pana/i adres IP zostanie przedtem skrócony przez Google w krajach członkowskich UE lub w innych krajach, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach przekazywany jest pełny adres na serwer Google w USA i tam dopiero skracany. Może Pan/i uniknąć zapisywania informacji przez cookies poprzez odpowiednie ustawienie Pana/i przeglądarki; jednakże musi być Pan/i świadomy/a tego, że w tym wypadku nie będzie mógł/a Pan/i korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich dostępnych funkcji naszej strony internetowej.

 

Ponadto może Pan/i dezaktywować w swojej przeglądarce reklamy dopasowane przez Google wyświetlane na Google, lub reklamy Google w sieci (w ramach sieci Google Display), klikając na link „dezaktywuj” znajdujący sie na stronie www.google.pl/settings/ads w podpunkcie „Ustawienia dezaktywujące”. Może Pan/i również dezaktywować reklamę dopasowaną przez Google pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ Cookies per Opt-Out, w tym wypadku na Pana/i komputerze pojawi się cookie Opt-Out-Cookie.

 

adjust

Używamy również technologii analitycznej „adjust“, należącej do adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). adjust stosuje do analizy wyłącznie zanonimizowane adresy IP i adresy użytkowników Mac. Wnioskowanie o tożsamości użytkownika nie jest zatem możliwe.

 

Smartly

Używamy narzędzia Smartly.io do celów tworzenia oraz zarządzania reklamami Facebooka i Instagramu. Smartly.io jest usługą firmy Solutions Inc. z siedzibą w Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Finlandia. W momencie, kiedy użytkownik kliknie na naszą reklamę na Facebooku lub Instagramie i zostaje przekierowany na stronę naszą, następujące dane są zapisywane i przekazywane Facebookowi: 1) Identyfikacja reklam Facebooka, 2) czas kliknięcia na reklamę Facebooka. Smartly może ściągać te dane, które są agregowane i nie mają powiązania z danymi osobowymi. Informujemy Pana/ią, że korzystając z tego narzędzia dokonaliśmy takich ustawień, które nie zezwalają na przekazywanie danych osobowych do Smartly. Dalsze informacje na temat Polityki Prywatności Smartly.io znajdzie Pan/i tutaj: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

 

Grupa niestandardowych odbiorców na Facebooku – Facebook Pixel

W ramach świadczonych przez nas usług, w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z analizą, optymalizacją oraz ekonomicznymi aspektami prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, wykorzystujemy tzw. “Facebook-Pixel” autorstwa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Narzędzie to pozwala śledzić zachowanie użytkowników, np. po kliknięciu reklamy na Facebooku. Stosujemy tę metodę do oceny skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych oraz w celu prowadzenia badań rynkowych. Narzędzie to może nam również pomóc w zoptymalizowaniu przyszłych treści reklamowych. W ramach niestandardowych grup odbiorców Facebooka nie przekazujemy Facebookowi żadnych zapisanych danych, a w szczególności adresów email naszych użytkowników – zarówno zaszyfrowanych, jak i niezaszyfrowanych.

 

Dane gromadzone w toku korzystania z usługi Pixel pozostają dla nas anonimowe. Na ich podstawie nie jesteśmy też w stanie określić tożsamości użytkowników. Niemniej jednak, dane te są przechowywane i przetwarzane przez serwis Facebook, a zatem możliwe jest dotarcie do odpowiedniego profilu użytkownika. Facebook może również wykorzystywać dane do swoich celów reklamowych, zgodnie z własnymi wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych (https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/). Możesz zezwolić Facebookowi i jednostkom z nim powiązanym na wyświetlanie reklam na i poza Facebookiem. W tym celu mogą być przechowywane na Twoim komputerze pliki cookies. Aktualne informacje na temat Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) można znaleźć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr.

 

Jeżeli chcesz wyłączyć użycie niestandardowych grup odbiorców Facebooka, przejdź tutaj: https://pl-pl.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.

 

W celu dezaktywacji plików cookies na Twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w taki sposób, by w przyszłości pliki cookies nie były zapisywane na Twoim komputerze lub by już zapisane pliki cookies zostały usunięte. Wyłączenie wszystkich plików cookies może jednak spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych na naszej stronie. Dodatkowo, dostępne są różne aplikacje, które zapobiegają przesyłaniu danych do Facebooka. Możesz z nich korzystać, jeżeli chcesz uniemożliwić przekazywanie danych Facebookowi.

 

Ponadto, masz możliwość rezygnacji z funkcji śledzenia przez Facebook Pixel w tej przeglądarce. W tym celu – kliknij tutaj: Wyłącz Facebook Pixel dla tej przeglądarki. W Twojej przeglądarce zostanie zapisany tzw. plik opt-out cookie, który uniemożliwi gromadzenie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości.

 

Facebook-Connect

Oferujemy Panu/i możliwość logowania się na nasz portal przez Facebook-Connect anzumelden. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dodatkowa rejestracja nie jest możliwa. Przy rejestracji zostanie Pan/i przekierowany/a na stronę Facebooka, gdzie będzie się Pan/i mógł/a zalogować przy pomocy swoich danych użytkownika FB. Dane z Pana/i profilu na Facebooku oraz nasza usługa zostaną powiązane. Poprzez to powiązanie automatycznie otrzymamy z Facebook Inc. następujące informacje: przedział wiekowy, data urodzenia, adres e-mail, imię, nazwisko, płeć, ID Facebooka, Link do profilu Facebooka, język, zdjęcie, strefa czasowa, potwierdzony profil na Facebooku, token dostępu, podpisaną umowę.

 

Z tych danych wykorzystujemy jedynie Pana/i datę urodzin, adres e-mail, imię, płeć, zdjęcie, token dostępu, podpisaną umowę. Te informacje są konieczne do podpisania umowy, w celu weryfikacji Klienta.

 

Pozostałe informacje na temat Facebook-Connect oraz ustawień sfery prywatnej znajdzie Pan/i na stronach Polityki Prywatności Facebooka https://pl-pl.facebook.com/about/privacy oraz Praw i obowiązków użytkowników Facebooka https://pl-pl.facebook.com/legal/terms Facebook Inc.

 

Facebook SDK

Ponadto, w odniesieniu do aplikacji, korzystamy z narzędzia SDK należącego do Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook SDK”). Narzędzie SDK Facebooka umożliwia zanonimizowaną analizę zachowań użytkowników oraz pomiar aktywnych użytkowników i ich zachowań (np. posty, odpowiedzi, polubienia). Narzędzie to w żadnym wypadku nie pozwala na dostęp do danych z Facebooka ani do kont Facebooka użytkowników. Więcej informacji na temat SDK Facebooka znajdzie Pan/ na stronie https://developers.facebook.com/docs/ios oraz https://developers.facebook.com/docs/android.

 

Taboola

Ta strona używa technologii Taboola służącej do rekomendacji treści, która może Cię zainteresować. W celu stworzenia tych rekomendacji Taboola zbiera dane o Twoim urządzeniu i o Twojej aktywności na tej stronie (oraz na stronach partnerów) używając plików cookies oraz podobnych technologii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Politykę Prywatności Taboola na (https://www.taboola.com/privacy-policy) lub kliknij tutaj (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) aby się wypisać.

 

Cloudflare

Aby chronić się przed atakami, złośliwymi botami oraz aby zoptymalizować czas ładowania naszych stron internetowych, korzystamy z usług naszego partnera technologicznego Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Wszystkie dane transferowane do lub z niniejszej strony (łącznie z Twoim adresem IP) są przetwarzane przez sieć ogólnoświatową („Sieć Dostarczania Treści“) od Cloudflare. Domyślnie korzystamy z najbliższego centrum danych Cloudflare, które obsługuje centra danych na terenie UE. W przypadku centrum danych znajdującego się poza UE obowiązują „EU standardowych klauzul umownych“. W celu rozpoznania i obrony przed atakami, Cloudflare przechowuje dane dostępu, które zazwyczaj są kasowane w przeciągu 4 godzin, a najpóźniej w ciągu „EU standard contractual clauses“ 3 dni. Więcej informacji odnośnie polityki prywatności Cloudflare znajduje się na https://www.cloudflare.com/security-policy.  Szczegóły odnośnie dokładnych danych przechowywanych przez Cloudflare można znaleźć na stronie: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Korzystając z niniejszej strony zgadzasz się na przetwarzanie zebranych danych przez Cloudflare zgodnie z powyższą treścią.

 

Cookies

Część naszych usług wymaga stosowania tzw. „cookies“. Dlatego Interdate S.A. otwarcie informuje Klientów o stosowaniu cookies.

 

Cookies to małe pliki tekstowe, które są albo czasowo przechowywane w systemie operacyjnym komputera (tzw. cookies „sesyjne“) lub na dysku komputera (tzw. cookies „stale“). Cookies zawierają m.in. informacje o dotychczasowych dostępach użytkownika na odpowiednich serwerach, informacje na temat tego, jakie oferty były wyświetlane lub jakie sposoby płatności były stosowane w dotychczasowych transakcjach. Głównym celem cookies jest z jednej strony dostosowanie oferty do użytkownika dzięki zapisywaniu osobistych ustawień na stronach, z drugiej zaś strony ukształtowanie usługi w sposób możliwie jak najbardziej komfortowy dla Klienta, dzięki czemu Klient może odwiedzać strony internetowe, bez konieczności wprowadzania wszystkich danych za każdym razem, kiedy chce odwiedzić stronę. Cookies nie są w żadnym wypadku stosowane do samodzielnego programowania ani do przenoszenia wirusów.

 

Używamy tymczasowych i stałych cookies własnych, jak również zewnętrznych cookies swoich partnerów biznesowych.

 

Session cookies:

Używamy tzw. „tymczasowych cookies“. Nie są one zapisywane na dysku twardym Klienta, a po zamknięciu przeglądarki są automatycznie kasowane. Tymczasowe cookies są zwłaszcza używane do potwierdzenia autentyczności logowania w procesie rejestracji.

 

Cookies partnerów biznesowych:

Używamy ponadto tzw. „cookies partnerów biznesowych“. pod tym pojęciem rozumiemy cookies, które są wykorzystywane w przypadku kiedy Klient trafia na naszą stronę przez powierzchnię reklamową naszego partnera biznesowego. Te cookies służą do rozliczeń z partnerami biznesowymi i nie zawierają żadnych danych dotyczących tożsamości Klienta. Są one automatycznie kasowane po upływie terminu życia cookies.

 

Strony partnerów:

Jeśli usługi naszej strony są powiązane ze stronami partnerów handlowych, również Ci partnerzy mogą używać cookies. Nie mamy nad nimi kontroli i nie jest odpowiedzialny za praktyki tych partnerów handlowych. Dlatego  zalecamy naszym Klientom sprawdzenie zasad ochrony danych osobowych każdego partnera handlowego. To samo dotyczy sytuacji, kiedy Klient wchodzi na stronę partnera handlowego przez naszą stronę.

 

Większość przeglądarek internetowych jest standardowo tak ustawiona, że akceptują cookies. Klient ma jednak prawo i możliwość takiego ustawienia przeglądarki, które odrzuca cookies, albo Klient jest co najmniej pytany wcześniej o zgodę na pliki cookies. Jeśli Klient decyduje sie na odrzucenie lub wyłączenie cookies, powinien być świadomy tego, że w tym wypadku nie będzie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich naszych dostępnych usług  oraz że nie wszystkie oferty będą funkcjonowały poprawnie.