Regulamin portalu

Niniejszy regulamin stosuje się do portalu Interdate: (URL). Niniejszy portal jest wyłączną własnością firmy Interdate S.A. Korzystając z portalu zgadzasz się z niniejszymi regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się z regulaminem, prosimy o niekorzystanie z portalu.

 

Korzystanie z portalu

Zakazane są próby zdobycia nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części portalu lub wszelkich połączonych z nim sieci. Zakazane jest skanowanie lub testowanie bezpieczeństwa portalu lub wszelkich połączonych z nim sieci; lub naruszanie środków bezpieczeństwa portalu oraz wszelkich połączonych z nim sieci. Zakazane jest korzystanie z wyszukiwania wstecznego lub śledzenie wszelkich informacji na temat innych użytkowników, w celach ujawniających jakiekolwiek informacje. Zakazane jest podejmowanie wszelkich działań, które mogłyby nałożyć duże obciążenie na infrastrukturę portalu lub wszelkich połączonych z nim sieci. Zakazane jest korzystanie z wszelkich urządzeń, oprogramowania lub wykonywanie działań, które miałyby zakłócać działanie portalu. Zakazane jest manipulowanie nagłówkami lub wszelkie manipulowanie identyfikatorami w celu ukrycia źródła wszelkich wiadomości lub przekazu wysłanego do Interdate S.A. na lub za pomocą portalu. Zakazane jest korzystanie z wszelkich zautomatyzowanych urządzeń, programów, itd. lub wszelkich podobnych lub ekwiwalentnym procesom manualnym w celach uzyskania dostępu, kopiowania, monitorowania, itd. wszelkich części portalu lub wszelkich publikowanych na nim treści. Zakazane jest korzystanie z tychże urządzeń lub procesów manualnych w celu reprodukcji, obejścia struktury lub prezentacji portalu lub wszelkich treści. Interdate S.A. zastrzega sobie prawo do zakazania wszelkich wymienionych powyżej działań. Zakazane jest korzystanie z portalu lub wszelkich jego treści w celach niezgodnych z prawem lub zakazanym przez niniejszy regulamin lub we wszelkich innych celach naruszających prawa Interdate S.A. lub innych osób. Istnieje całkowity zakaz korzystania z (URL) w związku z obraźliwymi, zniesławiającymi lub wszelkimi innymi nielegalnymi treściami.

 

Łącza z i do innych portali

Niniejszy portal może zawierać łącza (linki) przekierowujące do innych, niezależnych portali stron trzecich. Łącza te oferowane są wyłącznie jako udogodnienie dla naszych gości i nie podlegają kontroli Interdate S.A. Interdate S.A. nie ponosi odpowiedzialności oraz nie poleca treści tychże portali, w tym wszelkich informacji lub materiałów znajdujących się na nich. Użytkownik musi podjąć swoją własną, niezależną decyzję na temat interakcji z zalinkowanymi stronami.

 

Prywatność

Polityka prywatności Interdate S.A. odnosi się do korzystania z portalu, a jej warunki są częścią regulaminu. Aby zapoznać się z polityką prywatności Interdate S.A., przejdź do sekcji „prywatność”. Dodatkowo korzystając z portalu użytkownik potwierdza i zgadza się z tym, że transmisja internetowa nigdy nie poświadcza o całkowitym bezpieczeństwie. Użytkownik rozumie, że wszelkie wiadomości i informacje przesłane przez użytkownika za pośrednictwem portalu mogą zostać przeczytane lub przechwycone przez innych.

 

Treści oraz korzystanie z treści

Wszelki tekst, grafika, interfejsy użytkownika oraz kod komputerowy, itd. (łącznie „Treści”), w tym, lecz nie wyłącznie, projekt niniejszych Treści zawarty na portalu jest własnością lub jest zarejestrowany przez lub w imieniu Interdate S.A. lub stosownych właścicieli oraz jest chroniony prawem autorskim oraz szeregiem praw intelektualnych oraz prawami konkurencji. Obrazy, z których korzysta Interdate S.A., zostały utworzone przez Interdate S.A. lub nabyte od zewnętrznych twórców. Są one wyłączną własnością Interdate S.A. oraz stosownych właścicieli. Chyba że wyraźnie zaznaczono w regulaminie, zakazane jest kopiowanie, reprodukcja lub dystrybucja w jakikolwiek sposób wszelkich części portalu oraz znajdujących się na niej treści na inny komputer, portal, środek przekazu lub do celów komercyjnych.

 

Zastrzeżenia

PORTAL DOSTARCZANY JEST NA ZASADACH „TAK, JAK JEST” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WSZELKIE INFORMACJE DOSTĘPNE NA TYM PORTALU MOGĄ BEZ UPRZEDZENIA ULEC ZMIANIE. INTERDATE S.A. NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB DANE POBRANE PRZEZ CIEBIE Z PORTALU BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW. INTERDATE S.A. ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI NA TEN TEMAT, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH. INTERDATE S.A. ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNY, POMINIĘCIA ORAZ ZACHOWANIE OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PORTALU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. KORZYSTANIE Z PORTALU JAK I INNYCH PORTALI, DO KTÓRYCH ODNOŚNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE, JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM NAPRAWCZYM PRZECIWKO INTERDATE S.A. ZWIĄZANYM Z NIEZADOWOLENIEM Z PORTALU LUB JAKICHKOLWIEK PUBLIKOWANYCH NA NIM TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PORTALU.

Powyższe zastrzeżenie odnosi się do wszelkich szkód, odpowiedzialności lub urazów spowodowanych przez czynniki takie jak – zakłócenia funkcjonowania; błędy; pominięcia; przerwy w obsłudze; opóźnienia w działalności lub transmisji; wirusy komputerowe; nieautoryzowany dostęp, wprowadzanie zmian lub użytkowanie związane z naruszeniem postanowień umowy, czynem zabronionym, zaniedbaniem lub jakimkolwiek innym działaniem. Interdate S.A. zastrzega sobie prawo do wykonania jednego z następujących działań, w każdej chwili, bez uprzedzenia: (1) do modyfikacji, zawieszenia, zakończenia działalności lub dostępu do portalu oraz wszelkich jego części z jakiegokolwiek powodu; (2) do modyfikacji portalu oraz wszelkich jego części lub wszelkich części regulaminu; oraz (3) do zakłócenia działań portalu oraz wszelkich jego części w celu korekcji, naprawy błędów lub wprowadzenia innych zmian.

 

Zastrzeżenia dotyczące reklam

Ten portal zajmuje się wystawianiem recenzji i może otrzymywać rekompensatę od marek, o których opinie pojawiają się na stronie. Rekompensata ta może mieć wpływ na ranking; kolejność, w której firmy i ich marki pojawiają się na portalu; a w niektórych przypadkach przypisaną im ocenę. Oceny, pojawiające się na portalu, wystawiane są przez operatora portalu zgodnie z jego własnym uznaniem i nie powinny służyć jako podstawa ze względu na trafność. Wszelkie oświadczenia i gwarancje dotyczące informacji przedstawionych na tym portalu wyłączone są z wszelkiej odpowiedzialności.

 

Ograniczenie odpowiedzialności i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Za wyjątkiem, gdy jest to zabronione przez prawo, Interdate S.A. w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wtórne, przykładowe, przypadkowe lub wynikające z warunków karnych szkody, w tym utratę zysków, nawet jeśli firma Interdate S.A. została uprzedzona o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Interdate S.A.; jej kierowników; dyrektorów; udziałowców; poprzedników; następców prawnych w interesie, pracowników, agentów praz podmiotów zależnych przed: wszelkimi roszczeniami, szkodami, odpowiedzialnością, pozwami lub wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), wystosowanych przeciwko Interdate S.A. przez strony trzecie lub wynikające z/w związku z korzystaniem z portalu.

 

Inne

Niniejszy regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a firmą Interdate S.A. w odniesieniu do korzystania z portalu. Wszelkie inne istniejące dotychczas umowy i porozumienia między użytkownikiem a firmą Interdate S.A., zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące użytkowania portalu są niniejszym zastąpione i anulowane. Firma Interdate S.A. nie zaakceptuje jakiegokolwiek innego regulaminu, a wszelkie oferty związane z nowymi warunkami są niniejszym odrzucone. Zaniechanie przez firmę Interdate S.A. starań o wykonanie lub egzekwowanie niniejszego regulaminu nie oznacza odstąpienia od jakiegokolwiek postanowienia lub zrzeczenia się prawa przez firmę Interdate S.A. do egzekwowania niniejszego regulaminu; wszelki przebieg postępowania między firmą Interdate S.A. a użytkownikiem lub osobą trzecią nie oznacza równocześnie modyfikacji któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin nie będzie interpretowanych lub rozumiany jako przyznanie jakichkolwiek praw czy środków naprawczych osobom trzecim. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostaną uznane przez sąd lub inny organ właściwej jurysdykcji za bezskuteczne lub niewykonalne, postanowienia te zostaną ograniczone do minimum i zastąpione skutecznymi, które najlepiej oddadzą zamiary niniejszego regulaminu tak, aby niniejszy regulamin pozostał w pełni obowiązujący i wiążący.

 

Interdate S.A. zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do modyfikacji niniejszego regulaminu w dowolnej chwili. Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać niniejszy regulamin, aby upewnić się, że nie wprowadzono żadnych zmian. Korzystanie przez użytkownika z portalu po zamieszczeniu na portalu w jakikolwiek sposób zmodyfikowanego regulaminu będzie oznaczać zgodę użytkownika na nowy regulamin.